วิธีการเขียนใบ ตม.และ ใบศุลกากร สำหรับประเทศญี่ปุ่น (Update 2018)

วิธีการเขียนใบ ตม.และ ใบศุลกากร สำหรับประเทศญี่ปุ่น (Update 2018)

หลังจากที่เนื่องด้วย ตอนนี้กระแสท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่นกำลังมาแรงมาก การที่จะเข้าประเทศญี่ปุ่นได้นั้นจะต้องผ่าน ตม. หรือตำรวจตรวจคนเข้าเมืองก่อน ซึ่งเราต้องกรอกข้อมูลลงในใบ ตม. และใบศุลกากร สำหรับมือใหม่ที่ยังไม่รู้ว่ากรอกอย่างไร ผมก็เลยมีตัวอย่างของการเขียนมาให้เพื่อเป็นประโยชน์กับทุกท่านครับ

ใบ ตม. เข้าประเทศญี่ปุ่น (Disembarkation Card for Foreigner, Embarkation Card)

เป็นใบสำหรับขาเข้าประเทศญี่ปุ่น ใช้สำหรับให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อมูลรายละเอียดปลีกย่อยของเรา แบบพอสังเขบ ซึ่งในปี 2018 จะมีการปรับเปลี่ยนข้อมูลให้มีการกรอกข้อมูลให้กระชับ และน้อยลงกว่าแต่ก่อน เพื่อเป็นการลดระยะเวลาในการกรอกข้อมูลของผู้ที่จะเข้าประเทศลง ซึ่งรายละเอียดการกรอกจะมีดังนี้

***ปล.ข้อมูลทั้งหมด ให้ทำการกรอกเป็นภาษาอังกฤษ และตัวพิมพ์ใหญ่ด้วยครับ

ด้านหน้า

Family Name : นามสกุล
Given Name : ชื่อจริง
Nationality : สัญชาติ ยกตัวอย่างเช่นเป็นคนไทย ก็ใส่ THAI (ถ้า THAILAND นี่คือชื่อประเทศครับ)
Date of Birth : วัน เดือน ปี(คศ.)  เช่น  เกิดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 ก็ให้ใส่เป็นตัวเลข เช่น วันที่ (dd) =12, เดือน (mm) = 02 ( เริ่มตั้งแต่ ม.ค. ถึง ธ.ค. โดยใส่ตัวเลข 01-12 ตามลำดับ), ปี ให้เป็น คศ.ให้ใช้ตัวหลัง 2 ตัว (yy) = 87 (วิธีง่ายๆ ในการหาปีจาก พ.ศ. เป็น ค.ศ. ก็ให้เราเอา พ.ศ. ที่เราเกิด ไปลบกับ 543  เช่น 2530 – 543 = 1987 )
Male=เพศชาย และ Female=เพศหญิง (ให้วงกลมที่ตัวเลข 1 หรือ 2)
Country Name : ชื่อประเทศ
City Name : ชื่อจังหวัด
Last Flight No./Vessel : หมายเลขเที่ยวบินขาเข้าประเทศญี่ปุ่น หรือที่เราเดินทางมา
Purpose of visit : เหตุผลในการเดินทางมา (เขียนเครื่องหมายถูกหน้าข้อ)

 • Tourism = ท่องเที่ยว
 • Business = ทำธุรกิจ หรือทำงาน
 • Visiting Relatives = มาเยี่ยมญาติหรือคนรู้จัก
 • Others = อื่นๆ (ระบุ)

Intended length of stay : ระยะเวลาที่อยู่ญี่ปุ่น ก็ใส่ลงไปในช่อง เช่น เดินทางมา 10 วัน ก็ใส่ 10 Days
Intended address in Japan : กรอกที่อยู่ ของที่พักหรือโรงแรม หากพักหลายที่ ก็ให้เอาเพียงที่เดียวก็พอ
Tel : กรอกเบอร์โทรศัพท์ของที่พักหรือโรงแรม หากพักหลายที่ ก็ให้เอาเพียงที่เดียวก็พอ

แบบสอบถาม

 1. Any history of receiving a deportation order or refusal of entry into Japan = คุณเคยถูกเนรเทศให้ออกจากประเทศญีปุ่นหรือลักลอบเข้าญี่ปุ่นหรือไม่ (ให้เขียนเครื่องหมายถูกว่า ใช่หรือไม่)
 2. Any history of being convicted of a crime (not only in Japan) = คุณเคยต้องโทษอาชญากรรมในญี่ปุ่น หรือเมืองอื่นๆ หรือไม่ (ให้เขียนเครื่องหมายถูกว่า ใช่หรือไม่)
 3. Possession of controlled substances, guns, bladed weapons, or gunpowder = คุณพกสารเสพติดและอาวุธต่างๆ มาด้วยหรือไม่ (ให้เขียนเครื่องหมายถูกว่า ใช่หรือไม่)

Signature : ให้ใช้ลายเซ็นเดียวกับที่เซ็นในหนังสือเดินทาง(Passport)

 

ด้านหลัง (ไม่ต้องกรอก)

 1. have you ever been deported from japan, have you ever departed from japan under a departure order, or have you ever been denied entry to japan? = คุณเคยถูกเนรเทศให้ออกจากประเทศญีปุ่นหรือลักลอบเข้าญี่ปุ่นหรือไม่ (ให้เขียนเครื่องหมายถูกว่า ใช่หรือไม่)
 2. have you ever been found guilty in a criminal case in Japan or on another country? = คุณเคยต้องโทษอาชญากรรมในญี่ปุ่น หรือเมืองอื่นๆ หรือไม่ (ให้เขียนเครื่องหมายถูกว่า ใช่หรือไม่)
 3. Do you presently have in your possession narcotics, marijuana, opium, stimulants, or other drugs, swords, explosive or other such items? = คุณพกสารเสพติดและอาวุธต่างๆ มาด้วยหรือไม่ (ให้เขียนเครื่องหมายถูกว่า ใช่หรือไม่)

 

ใบศุลกากร (Customs Declaration)

จะแจกพร้อมกับใบ ตม. เพื่อตรวจสอบสินค้าที่เรานำเข้าญี่ปุ่น ว่าเป็นสิ่งของต้องห้าม หรือมีปริมาณเกินมากกว่าที่กำหนดหรือไม่ โดยจะต้องกรอกให้ถูกต้องตามจริง ซึ่งถ้ามากันเป็นกลุ่มก็สามารถกรอกเพียงใบเดียวก็พอครับ โดยใบศุลกากรนั้นมีอยู่ 2 หน้า คือ หน้า A ใช้สำหรับกรอกข้อมูลทั่วไป การนำเข้าสินค้า มีหรือสิ่งของที่ถูกกำหนดจาก ศุลกากร หรือไม่ และ หน้า B ถ้าหากเรามีสิ่งของที่ถูกจำกัดหรือต้องห้าม ก็จะมาเขียนที่หน้านี้ด้วยครับ แต่หากไม่มี ก็ข้ามหน้านี้ไปได้ครับ

 

Customs Declaration (ใบศุลกากร) หน้า A

Flight No./Name of vessel : หมายเลขเที่ยวบิน ขาเข้าประเทศญี่ปุ่น
Point of embarkation : คุณมาจากที่ไหน ใส่ชื่อเมืองหรือจังหวัดที่คุณมา เช่น Bangkok
Date of Arrival in Japan : วันเดือนปีที่เดินทางมาถึงญี่ปุ่น (ใส่เป็นตัวเลข โดยปี จะเป็น ค.ศ. แล้วตามด้วยเดือนเป็นตัวเลข และ วัน ตามลำดับ)
Last Name : นามสกุล
First & Middle Name : ชื่อจริง และชื่อกลาง (ถ้ามี)
Address in Japan(Accommodation) : กรอกที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ที่พัก ถ้าพักหลายที่ก็ให้กรอกที่เดียวก็พอครับ
Nationality : สัญชาติ ถ้าเป็นคนไทยก็กรอกคำว่า THAI (คำว่า THAILAND คือประเทศไทย)
Occupation : อาชีพการงาน (เช่น Student นักเรียน , Officer พนักงาน ทำงานบริษัท เจ้าของธุรกิจ , cook พ่อครัว, teacher ครู, farmer ชาวนา, merchant พ่อค้า ฯลฯ)
Date of Birth : วัน เดือน ปี(คศ.)  เช่น  เกิดวันที่ 12 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2530 ก็ให้ใส่เป็นตัวเลข เช่น วันที่ (dd) =12, เดือน (mm) = 02 ( เริ่มตั้งแต่ ม.ค. ถึง ธ.ค. โดยใส่ตัวเลข 01-12 ตามลำดับ), ปี ให้เป็น คศ. (yyyy) = 1987 (วิธีง่ายๆ ในการหาปีจาก พ.ศ. เป็น ค.ศ. ก็ให้เราเอา พ.ศ. ที่เราเกิด ไปลบกับ 543  เช่น 2530 – 543 = 1987 )
Passport No : เลขที่หนังสือเดินทาง (อยู่หน้าแรก มุมขวามือ มักจะเป็นภาษาอังกฤษก่อนแล้วตามด้วยตัวเลขครับ ใส่โดยไม่ต้องเว้นวรรค)

 

 

passport number simple

Number of Depends : จำนวนคนที่มาด้วยกัน

 • Adult = ผู้ใหญ่
 • Under 20 years old = อายุต่ำกว่า 20 ปี
 • Under 6 years old = อายุต่ำกว่า 6 ปี

 

ต่อไปเป็นเรื่องของสิ่งของที่ต้องห้าม หรือถูกจำกัดบางอย่าง หรือสอบถามเรื่องเงินที่นำมาด้วย จะอยู่ในช่องต่อไปครับ

1. Are you bringing the following into Japan ? = คุณนำสิ่งของเหล่านี้เข้าญี่ปุ่นมาหรือเปล่า (ให้ตอบว่าใช่หรือไม่ด้วยการเขียนเครื่องหมายถูก)

 • Prohibited Article(s) or Restricted Article(s) = มีสิ่งของต้องห้ามหรือไม่
 • Goods exceeding duty-free allowance = มีสินค้า ปลอดภาษีที่เกินกว่าจำนวนที่ให้เข้าประเทศหรือไม่
 • Commercial goods or samples = มีสินค้าตัวอย่างหรือไม่
 • Any items you have been requested from someone else to bring into Japan = สินค้าที่มีคนต้องการหรือฝากนำเข้ามาหรือไม่
 • ถ้าตอบ Yes ข้อใดข้อหนึ่งให้เขียนลงไปที่หน้า B ด้วยครับ
2. Cash, Checks(including T/C), Promissory Notes, Securities which exceed the amount of ¥1,000,000 or its equivalent. = คุณนำเงินสด เช็ค ตั๋วเงินสด ฯลณ เข้ามามากกว่า 1,000,000 เยนไหม (ให้ตอบว่าใช่หรือไม่ด้วยการเขียนเครื่องหมายถูก)

3. Do you have Unaccompanied Articles ? = คุณมีสิ่งของที่จะส่งตามมาทีหลังหรือไม่? (ให้ตอบว่าใช่หรือไม่ด้วยการเขียนเครื่องหมายถูก)

ถ้าตอบติ๊กตรงช่อง YES ให้ไปตอบที่หน้า B แต่ถ้าตอบ NO ไม่ต้องไปตอบที่หน้า B

Signature = ลายเซ็น (ให้เซ็นตรงตามพาสปอร์ตเลยครับ)

 

 

Customs Declaration หน้า B

PROHIBITED ARTICLES(EXAMPLE) = ตัวอย่าง สิ่งของต้องห้ามจากการนำเข้า

 • Narcotic drugs, stimulants, marijuana, psychotropic substances, MDMA etc. = ยาเสพติด สารกระตุ้น กัญชา สารออกฤทธิ์ต่อจิตประสาท, ยาอี ฯลฯ
 • Firearms such as pistols, revolvers and machine guns, and bullets or parts thereof. = อาวุธปืน เช่นปืนพกและปืนกล กระสุนหรือชิ้นส่วนปืน
 • Explosives, gunpowder, materials for chemical weapons, germs such as anthrax, etc. = ระเบิด ดินปืน วัสดุสำหรับอาวุธเคมี เชื้อโรค เช่นโรคระบาด ฯลฯ
 • Counterfeit, altered or imitated coins, bank notes or securities, and forged credit cards. = ปลอมแปลงหรือเลียนแบบเหรียญ ธนบัตรหรือหลักทรัพย์และบัตรเครดิตปลอม
 • Obscene or immoral materials, and child pornography. = วัสดุลามกอนาจารหรือผิดศีลธรรม และสื่อลามกอนาจารที่เป็นเด็ก
 • Articles which infringe upon intellectual property rights. (patent, utility model,design, trademark, copyright, neighboring right, etc.) = บทความที่ละเมิดสิทธิทรัพย์สินทางปัญญา

RESTRICTED ARTICLES (EXAMPLE) = ตัวอย่าง สินค้าที่ถูกจำกัดสำหรับการนำเข้า

 • Hunting guns, air guns, swords, etc. = ปืนล่าสัตว์ ปืนอัดลม ดาบ ฯลฯ
 • Internationally protected endangered animals, plants, or their products. (crocodiles, cobras, turtles, ivory, musk, cactus, etc.) = สัตว์ที่ได้รับการคุ้มครองในระดับสากล หรือสัตว์ที่ใกล้สูญพันธุ์ พืชหรือผลิตภัณฑ์ของตนเอง (จระเข้ งูเห่า เต่า งาช้าง ชะมด แคคตัส ฯลฯ)
 • Live animals and plants, meat products (including sausage etc), vegetables, fruits, rice etc. (Quarantine inspection is required prior to Customs inspection.) = สัตว์ที่มีชีวิต และพืช ผลิตภัณฑ์จากเนื้อสัตว์ (รวมทั้งไส้กรอก ฯลฯ ) ผัก ผลไม้ ข้าว ฯลฯ

 

 

Duty-Free Allowance (excluding crew member) = สินค้าปลอดภาษี

 • 3 bottles (760ml/bottle) of alcoholic beverages. = เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ 3 ขวด (760 มล. / ขวด)
 • Cigarettes: 200 Japan-made cigarettes and 200 foreign-made cigarettes. (A non-resident traveller is allowed twice of above allowances.) = บุหรี่: ผลิตที่ญี่ปุ่น 200 และบุหรี่ผลิตที่ต่างประเทศ 200

*There is no duty-free allowance for alcoholic beverages and tobacco products for those under 20 years old. = * ไม่มีค่า ปลอดภาษี สำหรับเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบสำหรับผู้ที่มีอายุต่ำกว่า 20 ปี

 • 2 ounces of perfume = 2 ออนซ์สำหรับน้ำหอม
 • Goods for personal use that were purchased abroad with a total market value not exceeding ¥200,000. = ของใช้ส่วนตัว ที่ซื้อในต่างประเทศจะต้องมีมูลค่ารวมไม่เกิน 200,000 เยน

*When the price of an article exceeds ¥200,000, duties and/or taxes will be imposed on its entire value. = เมื่อราคาของเกิน 200,000 เยน ภาษีและ/หรืออากรจะถูกกำหนดจากมูลค่าทั้งหมด

*As for children under 6 years old, duty-free allowances are limited to the articles owned for their personal use. = เด็ก อายุต่ำกว่า 6 ปี สินค้าปลอดภาษีจะถูกจำกัดไว้สำหรับของใช้ส่วนตัว

As regulated in laws and regulations concerned, every person entering Japan is required to submit this Declaration Form to Customs. = การควบคุมกฎหมายและกฎระเบียบ ทุกคนที่เข้ามาในประเทศญี่ปุ่นจะต้องยื่นแบบฟอร์มนี้ที่ศุลกากร

 

ความคิดเห็น