ชาวไทยเลิกกรอก ใบ ตม.6 เริ่มตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป

เมื่อวันที่ 12 กันยายน พ.ศ. 2560 คณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ หรือ คสช. ได้มีการพิจารณาเรื่องการแก้ไขกฎหมายคนเข้าเมือง ให้คนไทยที่จะเดินทางเข้าหรือออกจากประเทศไทยไม่ต้องกรอกแบบฟอร์ม ใบตรวจคนเข้าเมือง ตม.6 (Thai Immigration bureau) หรือบัตรขาเข้า-ขาออก อีกต่อไป มีผลตั้งแต่วันเสาร์ที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป โดยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. จะออกคำสั่งโดยใช้อำนาจตามมาตรา 44 เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว เพื่ออำนวยความสะดวก และลดภาระให้กับผู้เดินทางที่เป็นสัญชาติไทย โดยจากเดิมที่จะมีการเปลี่ยนเป็นใบ ตม.6 สำหรับขาเข้า – ขาออกแบบใหม่ โดยสำหรับคนไทยให้กรอกเพียงหน้าเดียว มีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2560 เป็นต้นไป นั้นก็ถูกยกเลิก ด้วย แต่สำหรับชาวต่างชาติ ยังคงต้องกรอกใบ ตม.6 แบบใหม่ต่อไปเหมือนเดิม เพื่อประโยชน์ด้านความมั่นคงและการท่องเที่ยวของประเทศต่อไป

สำหรับคนสัญชาติไทย ไม่ว่าท่านจะเดินผ่านช่องตรวจอนุญาตแบบปกติ หรือผ่านเครื่องตรวจหนังสือเดินทางอัตโนมัติ (Auto Gate) เพียงยื่นหนังสือเดินทางเพื่อสแกนและตรวจลงตราก็ถือว่าผ่าน ตม. เป็นการประหยัดเวลาในการเดินทางและเพิ่มความคล่องตัวแก่ผู้เดินทางเป็นอย่างมาก

 


ที่มา : thestandard

ความคิดเห็น